24 గంటలు : మీ సమయానికి మీరే బాధ్యులు

round silver colored wall clock

దాదాపు అన్ని ఇళ్లలోనూ ఆడవాళ్లు ఉదయం పూట కాలంతో పాటు పరుగులు తీస్తుంటారు. రెండు నిముషాల్లో టిఫిన్ పెట్టెస్తా…ఐదునిముషాల్లో బాక్స్ కట్టేస్తా….పదినిముషాల్లో వంటయిపోతుంది.. లాంటి మాటలు చాలా అంటుంటారు. కానీ పాపం వారు అనుకున్నట్టుగా పనులు… ఐదు పది నిముషాల్లో పూర్తి కావు..వాటికి చాలా సమయం పడుతుంది.